Εγγυήσεις Εταιριών

Όροι Εγγύησης

Τα ηλεκτρικά εργαλεία FF GROUP έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα ποιότητας που έχει θέσει η εταιρία και συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά απαιτούμενα ποιότητας.

Για τα ηλεκτρικά εργαλεία παρέχεται περίοδος εγγύησης 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση και 24 μηνών για ερασιτεχνική χρήση, ενώ για τις μπαταρίες εγγύηση 12 μηνών. Η ενεργοποίηση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης γίνεται με την έκδοση παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) του εργαλείου ή/και των μπαταριών. Η χρονική αυτή εγγύηση καλύπτει το κόστος επισκευής και της δωρεάν αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων του εργαλείου που αφορούν αποκλειστικά την περίπτωση κατασκευαστικού λάθους ή αστοχία υλικού. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή µας.

Από την εγγύηση εξαιρούνται:

 • Όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά, αναλώσιμα υλικά (πχ καρβουνάκια, καλώδιο, διακόπτες, φορτιστές).
 • Οι βλάβες που προκύπτουν από την φυσιολογική φθορά και χρήση του εργαλείου.
 • Εργαλεία που έχουν ανοιχτεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα.
 • Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.
 • Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται σε µη τήρηση των οδηγιών χειρισµού, σε µη ενδεδειγµένη χρήση του εργαλείου, σε ανώµαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή σε ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα του εργαλείου.
 • Εργαλεία που έχουν υποστεί τροποποιήσεις και αλλαγές.
 • Τυχόν μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, που δεν είναι ουσιαστικές ως προς την χρήση του εργαλείου.
 • Εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιές από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως μη ενδεδειγμένη χρήση ή χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.
 • Εργαλεία με ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα.
 • Χρήση μη ενδεδειγμένων λιπαντικών κατά την περίοδο μακροχρόνιας αποθήκευσης.
 • Τα εργαλεία που έχουν δοθεί χωρίς επιβάρυνση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η λήψη της εγγύησης γίνεται αποκλειστικά εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος με την προσκόμιση του αντίστοιχου παραστατικού αγοράς, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός του εργαλείου ή η περιγραφή του και η ημερομηνία αγοράς. Τα εργαλεία αποστέλλονται για την επισκευή τους στην εταιρία ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο με τον ενδεδειγμένο τρόπο και μέσο μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης των εργαλείων επιβαρύνει τον αποστολέα.

Με την απόδοση της εγγύησης ο χρόνος εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται. Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν. Για αυτήν την εγγύηση ισχύει το Ελληνικό δίκαιο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FF GROUP – ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ


Όροι Εγγύησης

Για τα ηλεκτρικά εργαλεία παρέχεται περίοδος εγγύησης 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς και για τις μπαταρίες 1 έτος

Τα ηλεκτρικά εργαλεία FLEX έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας. Για τα ηλεκτρικά εργαλεία παρέχεται περίοδος εγγύησης 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς και για τις μπαταρίες ένα έτος. Η ενεργοποίηση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης γίνεται με την έκδοση παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) του εργαλείου ή/και των μπαταριών. Δεν απαιτείται καμία περεταίρω ενέργεια εγγραφής από τον αγοραστή. Η χρονική αυτή εγγύηση καλύπτει το κόστος επισκευής και της δωρεάν αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων του εργαλείου που αφορούν αποκλειστικά την περίπτωση κατασκευαστικού λάθους ή αστοχίας υλικού. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή µας.

Όροι εγγύησης για τα ηλεκτρικά εργαλεία FLEX

 

 

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία της INGCO και της GeHOCK ελέγχονται λεπτομερώς και υποβάλλονται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από την σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτήν την εγγύηση.

Οροί εγγύησης.

Για τα παραπάνω εργαλεία παρέχουμε την εγγύηση με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις: Η εγγύηση παρέχεται χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού η σε κατασκευαστικό λάθος. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες.Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου όπου καθοριστικής σημασίας είναι η ημερομηνία στο αυθεντικό τιμολόγιο η στην απόδειξη αγοράς.

Από την εγγύηση αποκλείονται:

 1. Τα αναλώσιμα υλικά καθώς και οι βλάβες οι οποίες προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και χρήση όπως: καρβουνάκια, τσοκ δραπάνων, ρουλεμάν, καλώδια, τσιμούχες.
 2. Οι μπαταρίες και οι φορτιστές των επαναφορτιζόμενων έχουν 6 μήνες εγγύηση.
 3. Οι βλάβες των εργαλείων που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργείας, σε υπερφόρτωση ή φροντίδα του εργαλείου.
 4. Οι βλάβες στο εργαλείο που οφείλονται στη χρήση μή αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.
 5. Όταν έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις στα εργαλεία.
 6. Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο καινούριο εργαλείο. Σε περίπτωση αντικατάστασης, το επιστρεφόμενο εργαλείο πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.

Για την αποδοχή της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίζετε το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη την ημερομηνία και την ονομασία του προϊόντος. Εργαλεία τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη χάνουν την ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής αποστείλει το εργαλείο στον πωλητή ή στο τμήμα service, τότε τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.

Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών των ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν.

Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το εργαλείο. Η εγγύηση για το ανταλλακτικό της επισκευής έχει διάρκεια 6 μηνών.

https://www.pimenidis.gr/index.php?route=information/information&information_id=2

 

1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ**

ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STANLEY FatMax παρέχονται με εγγύηση ενός χρόνου που σημαίνει οτι σε περίπτωση που το εργαλείο σας πάθει κάποια ζημιά εντός του έτους η STANLEY σας εγγυάται την ολοκληρωτική επισκευή του εργαλείου ή ακόμη και την ολοκληρωτική αντικατάσταση του εάν συτό κριθεί από την ίδια την εταιρία απαραίτητο χωρίς καμία απολύτος χρηματική επιβάρυνση.

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

Καταχωρίστε το ηλεκτρικό εργαλείο STANLEY FatMax που αποκτήσατε μέσα στην διάρκεια 4 εβδομάδων ή (28 ημέρες) για να προσθέσετε 2 επιπλέον χρόνια στην υπάρχουσα  εγγύηση. Έχοντας καταχωρίσει το εργαλείο σας στην βάση δεδομένων μας σημαίνει ότι σε περίπτωση που το εργαλείο σας πάθει κάποια ζημιά εντός των 3 χρόνων η STANLEY σας εγγυάται την ολοκληρωτική επισκευή του εργαλείου ή ακόμη και την ολοκληρωτική αντικατάσταση του εάν αυτό κριθεί από την ίδια την εταιρία απαραίτητο χωρίς καμία απολύτως χρηματική επιβάρυνση.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ?

 • Το εργαλείο που θα καταχωρήσετε
 • Απόδειξη αγοράς
 • Πραγματοποιείστε είσοδο ή εγγραφή στο MySTANLEY
 • Καταχωρήστε τα στοιχειά του εργαλείου σας
 • Για να καταχωρήσετε πάνω από ένα εργαλεία απλά πιέστε καταχώριση νέο προϊόντος”

https://www.stanleyworks.gr/warranty

 

Τα πλεονεκτήματα του MyDEWALT

  • Καταχωρήστε τα προϊόντα για επέκταση εγγύησης- μέχρι και 3 χρόνια
  • Λάβετε τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και προσφορές μόλις είναι διαθέσιμες
  • Αφήστε σχόλια για προϊόντα
  • Γίνετε μέλος της κοινότητας

Ως χρήστης του MyDEWALT μπορείτε να επεκτείνετε την εγγύηση σε ορισμένα από τα DEWALT εργαλεία σας σε 3 χρόνια. Απλά κάντε εγγραφή στο MyDEWALT, ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής του νέου σας προϊόντος και προσθέστε το στην Επισκόπιση Εργαλείου εντός 4 εβδομάδων από την αγορά*.

https://www.dewalt.gr/3/

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Κάθε εργαλείο Μakita υπόκειται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που έχει θέσει η Makita και συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Για εργαλεία που
αγοράστηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας ισχύει: Περίοδος εγγύησης 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση και 24 μηνών για ερασιτεχνική χρήση. Εντός αυτής της
περιόδου, η Makita καλύπτει το κόστος επισκευής και της δωρεάν αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων του εργαλείου στην περίπτωση κατασκευαστικού λάθους ή αστοχίας υλικού.

Από την εγγύηση εξαιρούνται:
• Εργαλεία που δεν φέρουν CE.
• Όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά (π.χ. καρβουνάκια, καλώδιο, διακόπτες κτλ.).
• Μπαταρίες και φορτιστές.
• Εργαλεία που έχουν ανοιχτεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από τη Makita Ελλάς Α.Ε..
• Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.
• Εργαλεία που έχουν υποστεί τροποποιήσεις και αλλαγές.
• Εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιές από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή όπως μη
ενδεδειγμένη χρήση ή χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών Makita.
• Εργαλεία με ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα.
• Βλάβες του εργαλείου οι οποίες προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και χρήση.
• Χρήση μη ενδεδειγμένων λιπαντικών κατά την περίοδο μακροχρόνιας αποθήκευσης.

ΟΡΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Makita προσφέρει, εκτός από το κανονικό δικαίωμα της εγγύησης που προβλέπεται από το νόμο, μια επιπλέον εγγύηση μεταξύ του πελάτη και του κατασκευαστή.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ
Η Makita Ελλάς Α.Ε., από 1η Ιουνίου 2013 προσφέρει την προαιρετική επέκταση της εγγύησης στα 3 χρόνια για όσα εργαλεία αγοράστηκαν από το επίσημο δίκτυο της Makita στην Ελλάδα, περιλαμβάνονται
στη σχετική λίστα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.makita.gr και αναφέρονται στην αίτηση δήλωσης. Η επέκταση της εγγύησης ενεργοποιείται αν ο αγοραστής εγγραφεί και δηλώσει το προϊόν του
εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς στην ιστοσελίδα www.makita.gr . Οι μπαταρίες και οι φορτιστές καθώς και τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την επέκταση της
εγγύησης.Για της επιβεβαίωση της εγγραφής ο αγοραστής λαμβάνει ένα πιστοποιητικό εγγύησης, το οποίο πρέπει άμεσα να τυπώσει και να αποθηκεύσει. Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο αν ο αγοραστής συμφωνήσει
με την αποθήκευση και την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων που δηλώνει κατά τη διαδικασία εγγραφής. Η επέκταση της εγγύησης ισχύει για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από το επίσημο
δίκτυο της Makita στην Ελλάδα και αναγνωρίζεται μόνο σε όσους διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Από την παρούσα εγγύηση εξαιρούνται:
• Όλες οι εξαιρέσεις που ισχύουν ήδη για την εγγύηση (βλ. παραπάνω).
• Όλα τα εργαλεία Maktec.
• Όλα τα αγροτικά εργαλεία και εργαλεία κήπου.
• Όλα τα εργαλεία που προσφέρθηκαν χωρίς επιβάρυνση (π.χ. ως δώρο σε προωθητική ενέργεια, σε
διαγωνισμούς κτλ.).

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η απόδοση της εγγύησης θα πρέπει να γίνεται εντός του χρόνου εγγύησης. Για την επισκευή μιας βλάβης η οποία καλύπτεται από τους όρους εγγύησης θα πρέπει ο αγοραστής να επικοινωνήσει μαζί μας στο
e-mail: info@makita.gr είτε με τον αντιπρόσωπο και να προσκομίσει το πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς (όπου θα πρέπει να αναγράφονται ο κωδικός του εργαλείου και η ημερομηνία αγοράς) καθώς και το
πιστοποιητικό εγγύησης του εργαλείου του από την ιστοσελίδα της Makita Ελλάς. Μετά την απόδοση της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης του εργαλείου δεν ανανεώνεται ούτε
επιμηκύνεται. Για αυτή την εγγύηση ισχύει το ελληνικό Δίκαιο. Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των
βλαβών ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν.

 

 

Η Black & Decker είναι πεπεισμένη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει μια σημαντική εγγύηση για τους επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος. Αυτή η δήλωση εγγύησης είναι πρόσθετη, και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα συμβατικά δικαιώματά σας. Η εγγύηση ισχύει μέσα στα εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Εάν στο προϊόν της Black & Decker υπάρξει βλάβη που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή σε ελαττωματική κατασκευή μέσα σε 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, η Black & Decker εγγυάται να αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά μέρη, προϊόντα επισκευής, που υποβάλλονται στην εύλογη φθορά λόγω χρήσης, για να εξασφαλίσει την ελάχιστη δυσχέρεια στον πελάτη. Εκτός και αν:

 • Το προϊόν έχει υποστεί ζημία μέσω ξένων αντικειμένων, ουσιών ή ατυχημάτων.
 • Το προϊόν έχει υποστεί κακή χρήση ή έχει παραμεληθεί.
 • Το προϊόν έχει υποστεί ζημία μέσω ξένων αντικειμένων, ουσιών ή ατυχημάτων.
 • Οι επισκευές έχουν γίνει από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις ή το προσωπικό της Black & Decker.

Προκειμένου να γίνει μια αξίωση εγγύησης, θα πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη αγορά στον έμπορο ή στο εξουσιοδοτημένο σέρβις και το προϊόν σας θα πρέπει να έχει την ένδειξη CE, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προϊόντα Licensed

Η BLACK + DECKER έχει καθορίσει την κατασκευή και πώληση των κάτωθι προϊόντων ως «license», υπό την καθορισμένη πολιτική εγγυήσεων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στην εγγύηση δύο (2) ετών των BLACK + DECKER POWER TOOLS, αλλά για τη δηλωθείσα διάρκεια κάθε άδειας «license».

Μη Αυτόματος Εξοπλισμός Καθαρισμού 5 χρόνια εγγύηση, Ηλεκτρικές Θερμάστρες και Ηλεκτρικοί Ψύκτες 2 χρόνια εγγύηση, Μικρές Οικιακές Συσκευές 2 χρόνια εγγύηση, Πολύμπριζα και επεκτάσεις καλωδίων 2 χρόνια εγγύηση, Ηλεκτρικά πλυστικά υπό πίεση 1 χρόνο εγγύηση, Ηλεκτρικές σκούπες υγρών στερεών 1 χρόνο εγγύηση, Ηλεκτρικές αντλίες 1 χρόνο εγγύηση, Εργαλεία κήπου χειρός 1 χρόνο εγγύηση.  https://service.blackanddecker.gr/BD/GR/el-GR/Article/GetArticleByID?articleID=501

 

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Δεν απαιτείται εγγραφή του μηχανήματος για εγγύηση. Διατηρήστε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς σας, καθώς αυτό θα απαιτηθεί εάν έχετε πρόβλημα εντός εγγύησης.

https://www.nilfisk.com/el-gr/consumer/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7/

 

Εγγύηση XXL – Η 3ετής εγγύηση της Metabo

Τα ηλεκτρικά μας εργαλεία έχουν ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο ζωής. Και επειδή σπάνια απαιτείται να επισκευάζονται, η Metabo σας προσφέρει μία πρόσθετη εγγύηση – την εγγύηση XXL. Μόλις καταχωρίσετε τα εργαλεία σας, η συνήθης εγγύηση επεκτείνεται κατά 3 χρόνια. Προϋπόθεση αποτελεί να έχετε το παραστατικό αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης XXL, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε μετά την καταχώριση των μηχανημάτων σας.

Η καταχώριση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των πρώτων 4 εβδομάδων μετά την αγορά.

https://www.metabohellas.gr/xxl-metabo-warranty

 

 

Εγγύηση

Για τα πωληθέντα προϊόντα, παρέχεται μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο. Η δε εγγύηση αυτή είναι η εγγύηση που δίνεται από τις κατασκευαστικές εταιρίες, είναι 12 μηνών από την ημερομηνία πώλησης στον τελευταίο καταναλωτή και ισχύει εφόσον δεν έχει παρέμβαση τρίτου, έχουν τηρηθεί οι άδειες χρήσεως και παρέχεται μόνο στο κατάστημά μας από τους τεχνικούς της εταιρίας μας συνοδευόμενο από το παραστατικό πώλησης.

Σημειώσεις για τις Εγγυήσεις-Πλακέτες:

Στις συσκευές που περιέχουν ηλεκτρονικά μέρη-πλακέτες είναι γνωστό ότι αν υπάρχει κατασκευαστικό πρόβλημα εμφανίζεται αμέσως (δηλαδή η συσκευασία δεν ανοίγει). Έτσι λοιπόν η εταιρία μας σας ενημερώνει ότι οποιαδήποτε βλάβη εμφανιστεί μετά τις πρώτες ώρες λειτουργίας δεν οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα, αλλά στην κακή χρήση που συνήθως προκαλείται από έλλειψη τάσης. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές πίεσης, Inverter, ηλεκτροκολλήσεις, φορτιστές, power bank, avr των η/ζ, ροοστάτες και γενικότερα ηλεκτρονικές πλακέτες μέσα στα μηχανήματα.

Σημειώσεις για τις Εγγυήσεις-Μπαταρίες:

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από την σωστή συντήρηση φόρτισης και από άλλους παράγοντες όπως θερμοκρασία, υγρασία, αποθήκευση και έχουν συγκεκριμένους κύκλους φόρτισης. Η διαπίστωση των συνθηκών δεν είναι δυνατή εργαστηριακά. Για τους λόγους αυτούς η διάρκεια εγγύησης των μπαταριών ορίζεται στους 6 μήνες.